Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – zasady orzekania i praktyka orzecznicza oraz proponowane kierunki zmian

W. Obrzut, R. Witek

Autorzy przedstawiają podstawowe zagadnienia dotyczące orzekania lekarskiego związanego z ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Praca zawiera wyczerpujące definicje wraz z omówieniem podstawowych terminów związanych z orzekaniem procentu uszczerbku na zdrowiu w następstwie wypadku. Szczególny nacisk położono na omówienie nagłości zdarzenia i przyczyny zewnętrznej.

Szeroko omówiono rolę lekarza w ubezpieczeniach NNW oraz najczęściej spotykane problemy w pracy orzeczniczej w tym zakresie ze zwróceniem uwagi na specyfikę tej dziedziny orzecznictwa lekarskiego. Przedstawiono także metodykę badania orzeczniczego dla celów określenia następstw wypadku.

W podsumowaniu pracy autorzy zwrócili uwagę na te problemy – wynikające z codziennej pracy orzeczniczej, które (ich zdaniem) powinny ulec modyfikacji, oraz pokusili się o wskazanie kierunku tych zmian.

Konieczność standaryzacji postępowania orzeczniczego oraz kryteriów oceny orzeczniczej jest niezbędna. Obecnie często zdarza się iż orzekany uszczerbek na zdrowiu bardzo różni się od siebie w zależności od rodzaju polisy ubezpieczeniowej. Pacjent posiadający kilka polis może otrzymać jednoczasowo rożne orzeczenia lekarskie dotyczące uszczerbku na zdrowiu. Jest to sytuacja prowadząca do częstych uzasadnionych zastrzeżeń ze strony osób ubezpieczonych i choćby z tego względu wymagająca próby szybkich zmian.

Referat

Powyższy tekst stanowi streszczenie referatu wygłoszonego w ramach I Kongresu Polskiego Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego, który odbył się w dniach 15/16 września 2003 w Łodzi.