Statut

Statut

[tekst jednolity uwzględniający zmiany przyjęte na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa w dniu 10 grudnia 2018 r.]

Rozdziały

Rozdział I – Postanowienia ogólne
Rozdział II – Cele i sposoby działania
Rozdział III – Członkowie, ich prawa i obowiązki
Rozdział IV – Władze Towarzystwa
Rozdział V – Sekcje, komitety naukowe, komisje, grupy robocze i delegatury
Rozdział VI –Majątek i fundusze Towarzystwa
Rozdział VII – Zmiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa

 

Rozdział I – Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę „Polskie Towarzystwo Orzecznictwa Lekarskiego” w skrócie P.T.O.L. a w dalszej części Statutu zwane jest „Towarzystwem”.

 

§2

Nazwa Towarzystwa jest prawnie zastrzeżona.

 

§3

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz Towarzystwa jest miasto stołeczne Warszawa.

 

 

§4

Towarzystwo jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem, które działa na podstawie przepisów ustawy – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r. nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

 

§5

 1. Do prowadzenia działalności mogą być powoływane przez Zarząd sekcje tematyczne, komitety naukowe, komisje, grupy robocze oraz delegatury.
 2. Prezydium Zarządu Towarzystwa może powołać biuro.

 

§6

Towarzystwo może być członkiem organizacji krajowych i zagranicznych o tym samym lub podobnym profilu działania.

 

§7

 1. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.
 2. Do prowadzenia swych spraw Towarzystwo może zatrudniać pracowników, a także zlecać wykonywanie określonych zadań podmiotom zewnętrznym.

 

§8

Towarzystwo ma prawo używania pieczęci i odznak według wzorów ustalonych przez Zarząd (na zasadach określonych w przepisach szczegółowych).

 

Rozdział II – Cele i sposoby działania

§9 [[1]]

Cele Towarzystwa:

 1. Rozwój orzecznictwa lekarskiego.
 2. Propagowanie wiedzy z zakresu orzecznictwa lekarskiego oraz nauk pokrewnych.
 3. Propagowanie kompleksowej rehabilitacji w celu zmniejszenia liczby osób niepełnosprawnych.
 4. Działania prowadzące do rozwoju orzecznictwa lekarskiego jako jednej ze specjalizacji medycznych.
 5. Usprawnianie funkcjonowania orzecznictwa lekarskiego.
 6. Formułowanie i prezentowanie stanowisk i opinii w zakresie orzecznictwa lekarskiego wobec instytucji i środowisk decyzyjnych.
 7. Współudział w kształceniu lekarzy w zakresie orzecznictwa lekarskiego.
 8. Utrzymanie wysokiego poziomu etycznego członków Towarzystwa i podniesienie prestiżu orzecznictwa lekarskiego.

 

§10

Sposoby działania Towarzystwa:

 1. Organizowanie kongresów, zjazdów, konferencji i innych spotkań naukowych.
 2. Organizacja i uczestniczenie w różnych formach kształcenia, specjalizacji i doskonalenia fachowych pracowników biorących udział w procesie orzekania lekarskiego.
 3. Prowadzenie działalności wydawniczej we własnym zakresie lub też zlecając ich wykonanie wyspecjalizowanym podmiotom.
 4. Sporządzanie opracowań, opinii, ekspertyz, badań i analiz w zakresie zasad orzecznictwa lekarskiego z własnej inicjatywy lub na zlecenie.
 5. Współdziałanie z właściwymi instytucjami, komitetami i towarzystwami naukowymi oraz stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi, organizacjami politycznymi i zawodowymi w dziedzinach objętych działalnością Towarzystwa.
 6. Udzielanie pomocy członkom Towarzystwa w działalności naukowej z zakresu orzecznictwa lekarskiego oraz nauk pokrewnych, a także w sprawach związanych z wykonywaniem przez nich profesji lekarza orzecznika.
 7. Podejmowanie wszelkich innych przedsięwzięć odpowiadających celom Towarzystwa.

 

Rozdział III – Członkowie, ich prawa i obowiązki

§11

 1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
 2. Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej może być jedynie członkiem wspierającym Towarzystwo.

 

§12

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

 • zwyczajnych;
 • honorowych;
 • wspierających;
 • korespondentów.

 

§13

 1. Członkami zwyczajnymi Towarzystwa mogą być lekarze i lekarze dentyści posiadający tytuł specjalisty zainteresowani orzecznictwem lekarskim.
 2. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać także osoba z wyższym wykształceniem, której specjalność lub zakres pracy zawodowej w ciągu co najmniej 3 ostatnich lat przed wstąpieniem do Towarzystwa był ściśle związany z orzecznictwem lekarskim. W tym przypadku członka na pisemny wniosek kandydata przyjmuje do Towarzystwa Prezydium Zarządu, przy poparciu co najmniej 3 członków zwyczajnych.
 3. Organ statutowy Towarzystwa może zaprosić na posiedzenie członka Towarzystwa w celu wyrażenia opinii na temat będący przedmiotem posiedzenia.

 

§14

Członek zwyczajny Towarzystwa ma prawo do:

 1. Czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu.
 2. Udziału w kongresach, konferencjach, kursach, oraz innych spotkaniach organizowanych przez Towarzystwo.
 3. Uczestniczenia w zgromadzeniach i zebraniach Towarzystwa.
 4. Współudziału w pracach Towarzystwa.
 5. Otrzymywania wydawnictw Towarzystwa na zasadach ustalonych przez Zarząd.
 6. Noszenia odznaki Towarzystwa.

 

§15

Członek zwyczajny jest zobowiązany do:

 1. Przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa.
 2. Aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Towarzystwa.
 3. Regularnego opłacania składek członkowskich i innych świadczeń w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa.

 

§16

 1. Członkowie zwyczajni są przyjmowani w skład Towarzystwa uchwałą Prezydium Zarządu, na podstawie pisemnej lub elektronicznej deklaracji złożonej przez kandydata, której wzór ustala Zarząd Towarzystwa.
 2. Członkami zwyczajnymi Towarzystwa są uczestnicy Zjazdu Założycielskiego, którzy podpisali deklaracje członkowskie oraz członkowie założyciele Towarzystwa.

 

§17

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

 1. Śmierci członka Towarzystwa.
 2. Skreślenia członka z listy członków Towarzystwa uchwałą Prezydium Zarządu wydaną wskutek jego pisemnej prośby o skreślenie z listy członków Towarzystwa.
 3. Skreślenia członka z listy członków Towarzystwa uchwałą Prezydium Zarządu w przypadku:
 • nieprzestrzegania postanowień Statutu Towarzystwa;
 • nieprzestrzegania przez członka Towarzystwa zasad etyki lekarskiej, a w przypadku członków Towarzystwa nie będących lekarzami nieprzestrzegania zasad etyki;
 • ukarania członka Towarzystwa prawomocnym wyrokiem Sądu Lekarskiego, zawieszeniem lub pozbawieniem prawa wykonywania zawodu;
 • ukarania członka Towarzystwa prawomocnym wyrokiem Sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
 1. Skreślony członek Towarzystwa ma prawo odwołać się do najbliższego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa w terminie 30 dni od daty wysłania uchwały Prezydium Zarządu na wskazany adres poczty elektronicznej w przedmiocie skreślenia z listy członków Towarzystwa albo na adres pocztowy, o ile w deklaracji członkowskiej nie został wskazany adres poczty elektronicznej.
 2. Zaleganie w płaceniu składek przez Członka zwyczajnego Towarzystwa przez okres trwający ponad 6 miesięcy skutkuje utratą praw członkowskich.

 

§18

 1. Członkiem honorowym Towarzystwa może zostać osoba szczególnie zasłużona dla rozwoju orzecznictwa lekarskiego lub Towarzystwa.
 2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie Towarzystwa na wniosek Prezydium Zarządu.
 3. Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zgromadzenie Towarzystwa na wniosek Prezydium Zarządu.
 4. Członkom honorowym przysługują wszelkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz obowiązku, o którym mowa w § 15 ust 3.
 5. Członkowie honorowi mają wolny wstęp na wszystkie organizowane przez Towarzystwo formy działalności.
 6. Członkostwo honorowe ustaje w przypadkach, o których mowa w § 17 z zastrzeżeniem § 17 ust. 5 Statutu Towarzystwa.

 

§19

 1. Członkiem wspierającym Towarzystwo może być każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która uznając cele Towarzystwa zadeklaruje i podejmie materialne wsparcie finansowe na rzecz Towarzystwa. Osoby prawne lub jednostki organizacyjni nie posiadające osobowości prawnej reprezentowane są w Towarzystwie przez swój organ statutowy uprawniony do reprezentacji lub też przez osobę przez ten organ wyznaczoną i należycie umocowaną.
 2. Członkowie wspierający są przyjmowani w skład Towarzystwa uchwałą Prezydium Zarządu, na podstawie pisemnej lub elektronicznej deklaracji złożonej przez kandydata.
 3. Członkowie wspierający posiadają wszelkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz obowiązku, o którym mowa w § 15 ust. 3.
 4. Organ statutowy Towarzystwa może zaprosić na posiedzenie członka wspierającego w celu wyrażenia opinii na temat będący przedmiotem posiedzenia.
 5. Członek wspierający traci swój status i wszystkie prawa członkowskie w przypadku:
 • śmierci lub odpowiednio otwarcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości członka wspierającego Towarzystwo;
 • skreślenia z listy członków Towarzystwa uchwałą Prezydium Zarządu wydaną wskutek jego pisemnej prośby o skreślenie członków Towarzystwa;
 • skreślenia z listy członków Towarzystwa uchwałą Prezydium Zarządu w przypadkach, o których mowa w § 17 ust. 3 stosowanych odpowiednio;
 • wstrzymania zadeklarowanej pomocy dla Towarzystwa.

 

 

§20

 1. Członkiem korespondentem może zostać osoba zajmująca się orzecznictwem lekarskim nie będąca obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Członkostwo korespondencyjne nadaje Walne Zgromadzenie Towarzystwa na wniosek Prezydium Zarządu.
 3. Członkostwa korespondencyjnego pozbawia Walne Zgromadzenie Towarzystwa na wniosek Prezydium Zarządu.
 4. Członkom korespondentom przysługują wszelkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz obowiązku, o którym mowa w § 15 ust. 3.
 5. Członkostwo korespondencyjne ustaje w przypadkach, o których mowa w § 17; § 17 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

 

Rozdział IV – Władze Towarzystwa

§21

 1. Władzami naczelnymi Towarzystwa są:
 • Walne Zgromadzenie;
 • Zarząd;
 • Komisja Rewizyjna.
 1. Kadencja członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej trwa pięć lat.
 2. [[2]]Członkowie wybrani do władz Towarzystwa mogą te same funkcje pełnić nieprzerwanie nie dłużej niż przez 3 kadencje. Na równi z kadencją traktowany jest również okres pełnienia funkcji przez okres krótszy niż 5 lat w wyniku kooptacji o której mowa w § 22 niniejszego Statutu.
 3. Pełnienie wszelkich funkcji we władzach towarzystwa jest społeczne.

 

§22

W przypadku odwołania, rezygnacji lub śmierci członka władz Towarzystwa w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, jednakie liczba dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru, a w każdym przypadku nie może przekroczyć liczby członków władz Towarzystwa ustalonej zgodnie z treścią § 24 ust.4 niniejszego Statutu.

 

§23

Walne Zgromadzenie Towarzystwa:

 1. Najwyższą władza Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie Towarzystwa.
 2. Walne Zgromadzenie Towarzystwa zwołuje Zarząd.
 3. Walne Zgromadzenie Towarzystwa może być zwyczajne albo nadzwyczajne.
 4. Walne Zgromadzenie Towarzystwa obraduje według uchwalonego przez siebie porządku obrad.
 5. Posiedzenia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa otwiera Prezes Towarzystwa, a w razie jego nieobecności osoba przez niego wskazana.
 6. Obradami Walnego Zgromadzenia Towarzystwa kieruje Prezydium w składzie Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz.
 7. Prezydium Walnego Zgromadzenia Towarzystwa wybierane jest każdorazowo zwykłą większością głosów obecnych na Zgromadzeniu członków Towarzystwa uprawnionych do głosowania, spośród członków Towarzystwa nie wchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Wybory Prezydium Walnego Zgromadzenia Towarzystwa zarządza osoba otwierająca posiedzenie.
 8. [[3]]Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa jest zwoływane, co najmniej jeden raz w ciągu kadencji.

 

§24

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Towarzystwa należy:

 1. Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa.
 2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa.
 3. Udzielanie absolutorium ustępującym członkom Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 4. Ustalanie liczby członków wybieranych do Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 5. Wybór Prezesa Towarzystwa, członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej.
 6. Zatwierdzanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 7. Nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego lub korespondencyjnego na wniosek Prezydium Zarządu.
 8. Uchwalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich.
 9. Podejmowanie uchwał dotyczących zmian Statutu.
 10. Rozpatrywanie wniosków i propozycji wniesionych przez uczestników Walnego Zgromadzenia Towarzystwa.
 11. Podejmowanie uchwał w przedmiocie rozwiązania Towarzystwa i przeznaczenia jego majątku.
 12. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Prezydium Zarządu w sprawie wykluczenia członka Towarzystwa.
 13. Podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Towarzystwa.

 

§25

 1. Walne Zgromadzenie Towarzystwa jest władne podejmować uchwały przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Towarzystwa (quorum). W razie braku quorum Walne Zgromadzenie Towarzystwa odbywa się w drugim terminie – po upływie pół godziny od pierwszego terminu i jest ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nim członków Towarzystwa.
 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem uchwał w przedmiocie zmiany niniejszego Statutu i rozwiązania Towarzystwa, które wymagają większości określonej odpowiednio w § 45 oraz § 46 Statutu.
 3. Przebieg Walnego Zgromadzenia Towarzystwa jest protokołowany. Protokół podpisuje Przewodniczący i Sekretarz Walnego Zgromadzenia Towarzystwa. Protokół z Walnego Zgromadzenia powinien być dostarczony Zarządowi w terminie 30 dni od daty jego odbycia.

 

§26

 1. W Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa z głosem stanowiącym biorą udział członkowie zwyczajni, o ile spełniony jest warunek określony w § 14 ust. 1 oraz członkowie honorowi, jeśli uprzednio byli członkami zwyczajnymi Towarzystwa.
 2. Z głosem doradczym mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa:
 • członkowie honorowi, którzy wcześniej nie byli członkami zwyczajnymi;
 • członkowie wspierający;
 • członkowie korespondenci;
 • zaproszeni goście.

 

§27

O terminie, miejscu i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Zarząd zawiadamia członków, na co najmniej 14 dni przed datą odbycia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa na stronie internetowej Towarzystwa oraz pocztą elektroniczną na wskazany w deklaracji przez członka Towarzystwu adres poczty elektronicznej, albo na adres pocztowy, o ile w deklaracji członkowskiej nie został wskazany adres poczty elektronicznej.

 

§28

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa:

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa noże być zwołane z inicjatywy własnej Zarządu, lub na wniosek Komisji Rewizyjnej, lub członków Towarzystwa reprezentujących co najmniej 1/4 ogólnej ich liczby.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa jest zwoływane przez Zarząd w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§29

Prezes Towarzystwa:

 1. Prezes Towarzystwa jest wybierany w odrębnym głosowaniu przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa.
 2. Do kompetencji Prezesa Towarzystwa należy:
 • reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz;
 • otwieranie Walnego Zgromadzenia Towarzystwa i innych posiedzeń;
 • przewodniczenie posiedzeniom Zarządu i Prezydium Zarządu.
 1. W przypadku odwołania, rezygnacji, śmierci lub trwałej niemożności pełnienia funkcji przez Prezesa Towarzystwa w trakcie trwania kadencji, pozostałym członkom Zarządu przysługuje prawo powierzenia pełnienia funkcji Prezesa Towarzystwa jednej z osób wchodzącej w skład Zarządu Towarzystwa, na okres do najbliższego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa.

 

 

§30

Zarząd Towarzystwa:

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Towarzystwa, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem Towarzystwa.
 2. Zarząd składa się co najmniej z 5 osób.
 3. W skład Zarządu wchodzą Prezes Towarzystwa i członkowie wybrani przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa.
 4. Zarząd na swoim pierwszym zebraniu w dniu Walnego Zgromadzenia Towarzystwa wybiera spośród siebie Zastępcę Prezesa, Sekretarza, Skarbnika, Redaktora wydawnictw Towarzystwa i ewentualnie inne osoby funkcyjne. Wynik wyboru podaje do wiadomości Walnego Zgromadzenia Towarzystwa.

 

§31

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 2. Kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami Statutu oraz uchwałami i wytycznymi Walnego Zgromadzenia Towarzystwa.
 3. Uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu oraz zatwierdzanie bilansu.
 4. Powoływanie sekcji tematycznych, komitetów naukowych, komisji, grup roboczych i delegatur oraz nadzorowanie i koordynowanie ich działalności.
 5. Uchwalanie regulaminów działalności Zarządu i jego Prezydium, sekcji tematycznych, komitetów naukowych, komisji, grup roboczych i delegatur oraz innych regulaminów wewnętrznych.
 6. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu Towarzystwa do organizacji lub stowarzyszeń krajowych lub zagranicznych.
 7. Zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa.
 8. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Towarzystwa.
 9. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa.
 10. Nadawanie odznak honorowych i dyplomów oraz występowanie o przyznanie odznaczeń państwowych.
 11. Zapraszanie na swoje posiedzenie członka Towarzystwa lub osoby trzeciej spoza Towarzystwa w cela wyrażenia opinii na temat będący przedmiotem posiedzenia.

 

 

§32

 1. [[4]]Do reprezentowania Towarzystwa, składania w jego imieniu oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań wymagane jest współdziałanie Prezesa Zarządu łącznie z jednym Członkiem Zarządu albo trzech Członków Zarządu.
 2. W przypadku czynności, przedmiotem której jest rozporządzenie mieniem Towarzystwa lub zaciągnięcie w imieniu Towarzystwa zobowiązania o wartości przekraczającej kwotę 50.000 złotych, wymagane jest uprzednie podjęcie uchwały Zarządu.

 

§33

 1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 3 razy w roku.
 3. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym przewodniczący oraz członkowie Komisji Rewizyjnej, a na zaproszenie Prezesa Zarządu także przewodniczący sekcji tematycznych, komitetów naukowych, komisji i delegatur, a takie grup roboczych w przypadku rozpatrywania spraw związanych tematycznie z profilem działalności grupy.

 

§34

Prezydium Zarządu Towarzystwa:

 1. Prezydium Zarządu stanowią Prezes Towarzystwa, Zastępca Prezesa Towarzystwa, Sekretarz, Skarbnik oraz Redaktor Wydawnictw Towarzystwa.
 2. Zarząd może podjąć uchwalę o niepowoływaniu Prezydium. W tym przypadku kompetencje Prezydium wymienione w Statucie wykonuje Zarząd.

 

§35

 1. Prezydium Zarządu kieruje działalnością Towarzystwa w okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu, na podstawie regulaminu Prezydium Zarządu uchwalonego przez Zarząd.
 2. Uchwały Prezydium Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej polowy członków Prezydium, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia. Uchwały Prezydium podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
 3. Posiedzenia Prezydium zwoływane są w miarę potrzeby przez Prezesa Zarządu Towarzystwa lub osobę przez niego wskazaną.

 

§36

 1. Osobom szczególnie zasłużonym dla Towarzystwa lub rozwoju orzecznictwa lekarskiego mogą być nadane Odznaczenia Honorowe Towarzystwa.
 2. Odznaczenie Honorowe Towarzystwa nadaje Zarząd.

 

§37

Komisja Rewizyjna:

 1. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad działalnością Towarzystwa.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej trzech członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa.
 3. Komisja Rewizyjna, na swoim pierwszym zebraniu w dniu Walnego Zgromadzenia Towarzystwa wybiera spośród swych członków w głosowaniu tajnym przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza. Wynik wyboru podaje do wiadomości Walnego Zgromadzenia Towarzystwa.
 4. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków, w tym przewodniczącego Komisji lub jego zastępcy.

 

§38

 1. Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzania, co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności oraz jej zgodności ze statutem i uchwałami Walnego Zgromadzenia Towarzystwa.
 2. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień, a ponadto ma obowiązek składania sprawozdania na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 4. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa lub posiedzenia Zarządu w razie stwierdzenia nie wywiązywania się Zarządu z jego statutowych obowiązków.

 

§39

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Towarzystwa.
 2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, który zatwierdzany jest przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa.
 3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

 

Rozdział V – Sekcje, komitety naukowe, komisje, grupy robocze i delegatury

§40

 1. [[5]]Sekcje skupiają członków Towarzystwa, zainteresowanych poszczególnymi problemami związanymi z orzecznictwem lekarskim. Sekcje mogą powstawać z inicjatywy członków Towarzystwa.
 2. Komitety naukowe powoływane są przez Zarząd spośród członków Towarzystwa i autorytetów z poszczególnych dziedzin nauki celem opracowywania i recenzowania działalności naukowej Towarzystwa.
 3. Komisje powoływane są przez Zarząd i skupiają członków Towarzystwa celem opracowania zagadnień, dla których zostały powołane.
 4. [[6]]Grupy robocze powoływane są przez Zarząd dla rozwiązywania doraźnych problemów, mogą też powstawać z inicjatywy członków Towarzystwa jako forma przejściowa do powołania sekcji.
 5. Delegatury skupiają członków Towarzystwa działających na określonym terytorium ustalonym przez Zarząd.
 6. Sekcje, komitety naukowe, komisje, grupy robocze i delegatury działają na podstawie regulaminów uchwalonych przez Zarząd.

 

Rozdział VI – Majątek i fundusze Towarzystwa

§41

 1. Majątek Towarzystwa stanowią: ruchomości, nieruchomości, a także dochody uzyskiwane ze źródeł wskazanych w § 42.
 2. Towarzystwo na zasadzie akcesoryjności może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z zasadami określonymi we właściwych przepisach prawa. Decyzję w przedmiocie rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej przez Towarzystwo podejmuje Zarząd Towarzystwa w formie uchwały. Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej wymaga uprzedniego wpisania Towarzystwa do Rejestru Przedsiębiorców.
 3. Dochody z działalności gospodarczej Towarzystwa, z zastrzeżeniem warunku, iż będzie ona prowadzona, służą realizacji celów statutowych Towarzystwa i nie mogą być przeznaczane do podziału pomiędzy jego członków.

 

§42

Fundusz Towarzystwa tworzy się:

 • z wpisowego i składek członkowskich;
 • z dochodów z ruchomości i nieruchomości znajdujących się we władaniu Towarzystwa;
 • z darowizn, zapisów, spadków, subwencji i dotacji;
 • z dochodów z działalności gospodarczej Towarzystwa, z zastrzeżeniem warunku, iż będzie ona prowadzona;
 • ze środków pozyskanych z funduszy publicznych;
 • z dochodów z majątku Towarzystwa;
 • z ofiarności publicznej.

 

§43

 1. Składki członkowskie za dany rok kalendarzowy powinny być ostatecznie uregulowane do końca pierwszego kwartału.
 2. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa, które przekazane są w powiadomieniu o przyjęciu w skład członków Towarzystwa. O zmianie wysokości składki członkowie Towarzystwa informowani są pisemnie.
 3. Wysokość składki określa Walne Zgromadzenie Towarzystwa. W uzasadnionych przypadkach Prezydium Zarządu Towarzystwa może w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami podjąć uchwałę o obniżeniu wysokości składki.

 

§44

Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Rozdział VII – Zmiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§45

Uchwalenie statutu lub uchwałę w sprawie jego zmiany podejmuje Walne Zgromadzenie Towarzystwa kwalifikowaną większością 2/3 głosów delegatów przy obecności: co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania – w pierwszym terminie, a w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych.

 

§46

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje zwyczajne lub nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa kwalifikowaną większością 2/3 głosów delegatów przy obecności: co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania – w pierwszym terminie, a w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zgromadzenie Towarzystwa określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia jego majątku.
 3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Towarzystwa, nie uregulowanych w Statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

[1] § 9 w brzmieniu przyjętym na Walnym Zgromadzeniu 10 grudnia 2018 r.

[2] § 21 ust. 3 w brzmieniu przyjętym na Walnym Zgromadzeniu 10 grudnia 2018 r.

[3] § 23 ust. 8 w brzmieniu przyjętym na Walnym Zgromadzeniu 10 grudnia 2018 r.

[4] § 32 ust. 1 w brzmieniu przyjętym na Walnym Zgromadzeniu 10 grudnia 2018 r.

[5] § 40 ust. 1 w brzmieniu przyjętym na Walnym Zgromadzeniu 10 grudnia 2018 r.

[6] § 40 ust. 4 w brzmieniu przyjętym na Walnym Zgromadzeniu 10 grudnia 2018 r.