Analiza wyników przekwalifikowania zawodowego w praktyce orzeczniczej o/ZUS w Tarnowie w latach 2000-2002

W. Wyszkowski, R. Witek

Od czasu wprowadzenia zmian w dystrybucji środków pieniężnych z FUS poprzez rozszerzenie wachlarza świadczeń, jednym z nich spełniającym kluczową rolę stało się przekwalifikowanie zawodowe.

W związku z niekorzystnymi danymi demograficznymi bardzo ważnym kierunkiem w działalności ubezpieczyciela społecznego jest aktywizacja zawodowa osób, które w znacznym stopniu utraciły zdolność do wykonywania pracy zarobkowej zgodnej z dotychczasowymi kwalifikacjami. Zmiana kwalifikacji zawodowych u osób z tej grupy, przeprowadzona z inicjatywy ZUS, prowadzić ma do podjęcia przez nie pracy zarobkowej a przez to zmniejszenie obciążenia FUS.

Mimo ważkości przekwalifikowania zawodowego jest ono relatywnie bardzo rzadko orzekane a w praktyce brak przypadków pomyślnie, długotrwale przekwalifikowanych. Celem pracy była analiza przyczyn stwierdzonej niskiej efektywności procesu przekwalifikowania zawodowego.

Analizie poddano sprawy orzecznicze prowadzone przez tarnowski Oddział ZUS w latach 2000-2002, w których lekarz orzecznik ZUS uznał za konieczne przeprowadzenie przekwalifikowania zawodowego.

Poniższa tabela zawiera dane dotyczące przekwalifikowania zawodowego orzekanego u badanych w różnym wieku w latach 2000-2002.

Niepowodzenie przekwalifikowania przez Urzędy Pracy wynikało z dwóch przyczyn: brak środków pieniężnych na przeprowadzenie szkolenia dla 48% analizowanych i negatywna opinia lekarza profilaktyka u 52% osób z orzeczoną rentą szkoleniową.

Według opinii autorów pracy przekwalifikowanie zawodowe osób, które trwale utraciły zdolność do pracy zgodnej z dotychczas posiadanymi kwalifikacjami ale zachowały zdolność do pracy zarobkowej po zmianie kwalifikacji zawodowych na dostosowane do stopnia i rodzaju naruszenia sprawności organizmu jest niezwykle istotnym zagadnieniem nie tylko z powodów ekonomicznych, ale i przede wszystkim społecznych. Jednak obecny system orzekania o konieczności przekwalifikowania powodujący przyznanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego w postaci renty szkoleniowej jest nieefektywny i należałoby rozważyć jego modyfikację lub ustalić nowy.

Rok 2000 Rok 2001 Rok 2002
Liczba orzeczeń przekwalifikowania zawodowego 39 62 116
Liczba orzeczeń, które uzyskały pozytywną opinię psychologa 19 (48%) 15 (24%) 54 (46%)
Liczba osób przekwalifikowanych przez Urząd Pracy 0 0 0

Referat

Powyższy tekst stanowi streszczenie referatu wygłoszonego w ramach I Kongresu Polskiego Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego, który odbył się w dniach 15/16 września 2003 w Łodzi.