Członkostwo

Członkostwo

Członkami zwyczajnymi Towarzystwa mogą być lekarze i lekarze dentyści posiadający tytuł specjalisty zainteresowani orzecznictwem lekarskim.

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać także osoba z wyższym wykształceniem, której specjalność lub zakres pracy zawodowej w ciągu, co najmniej 3 ostatnich lat przed wstąpieniem do Towarzystwa był ściśle związany z orzecznictwem lekarskim. W tym przypadku członka na pisemny wniosek kandydata przyjmuje do Towarzystwa Prezydium Zarządu, przy poparciu, co najmniej 3 członków zwyczajnych.

Warunkiem ubiegania się o członkowstwo jest złożenie Deklaracji Członka PTOL:

Deklaracje rozpatruje zarząd oddziału PTOL i zawiadamia pisemnie kandydata.

Przysługujące prawa i obowiązki określone zostały w Statucie PTOL.

Składka członkowska

Aktualna kwota składki członkowskiej wynosi 60,00 zł rocznie (30,00 zł rocznie dla emerytów).

Uwaga! Zmiana numeru konta bankowego!

Składkę członkowską należy wpłacać na konto:

Bank: mBank
IBAN: 59 1140 2004 0000 3202 7909 3423