Znaczenie rehabilitacji w prewencji rentowej ZUS, prowadzonej w trybie ambulatoryjnym

G. Wesołowski, U. Chmielinska, E. Bylicka

Koszty ekonomiczno-społeczne wywołane czasową i długotrwałą niezdolnością do pracy spowodowały w wielu krajach europejskich zainteresowanie działalnością profilaktyczno-rehabilitacyjną w prewencji rentowej.

Regulacją ustawową z dnia 22.06.1995 r. o zmianie organizacji i finansowania ubezpieczeń społecznych nałożony został na ZUS obowiązek prowadzenia prewencji rentowej, szczególnie w okresie czasowej niezdolności do pracy. ZUS kieruje ubezpieczonych do współpracujących ośrodków rehabilitacyjnych specjalizujących się w leczeniu, usprawnianiu fizykoterapeutycznym chorych z chorobami: układu krążenia, oddechowego oraz narządu ruchu i układu nerwowego. Najnowszą formą profilaktyki niezdolności do pacy podjętą przez ZUS w roku 2001 jest rehabilitacja w trybie ambulatoryjnym ubezpieczonych ze schorzeniami narządu ruchu.

O/ZUS Gdańsk uczestniczy w tej formie prewencji rentowej od początku jej wdrożenia. Opracowanie nasze prezentuje doświadczenie w tym zakresie z okresu 2.07.2001-11.12.2002 r. Rehabilitacja lecznicza ZUS dotycząca usprawnienia narządu ruchu i układu nerwowego dotkniętych chorobami lub następstwami urazów prowadzona była w sanatorium MSWiA ?Helios” w Sopocie. Analizie poddano 492 ubezpieczonych, którzy ukończyli rehabilitację podczas 20 kolejnych turnusów prowadzonych w ww. zakresie. W ocenie uwzględniono cechy demograficzno-społeczne rehabilitowanych oraz inne czynniki mające wpływ na ocenę skuteczności odbytej w tym trybie rehabilitacji dla prewencji rentowej.

Rehabilitacja narządu ruchu przeprowadzona w trybie ambulatoryjnym przyniosła oczekiwane efekty w postaci wyraźnego ograniczenia przyznanych świadczeń rentowych. Tryb ambulatoryjny okazał się znacznie dogodniejszy dla ubezpieczonych i był chętniej przez nich akceptowany.

Prewencja na zasadach pobytu dziennego, pozwoliła na szybkie skorzystanie ubezpieczonych z rehabilitacji, szczególnie przydatne w okresie podstawowego zasiłku chorobowego.

Referat

Powyższy tekst stanowi streszczenie referatu wygłoszonego w ramach I Kongresu Polskiego Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego, który odbył się w dniach 15/16 września 2003 w Łodzi.