Wpływ rehabilitacji leczniczej na zmianę stylu życia osób rehabilitowanych w uzdrowisku Nałęczów

E. Warchoł-Sławińska, M. Sacharuk

Znaczny wzrost zachorowań na choroby układu krążenia spowodował konieczność zwrócenia szczególnej uwagi na rolę rehabilitacji leczniczej. W prewencji wtórnej prowadzonej przez specjalistyczne ośrodki kardiologiczne opracowane zostały specjalne programy rehabilitacji osób z chorobami układu krążenia. Prewencja wtórna obejmuje rehabilitację fizyczną, stałą kontrolę stanu zdrowia, zalecenia prowadzenia prozdrowotnego stylu życia oraz psychoterapię.

Celem pracy było dokonanie oceny zmiany aktywności osób rehabilitowanych w Kardiologicznym Szpitalu Uzdrowiskowym w Nałęczowie w sferze dbałości o własne zdrowie, sposobie odpoczynku, spożywania używek, życia rodzinnego oraz w sferze kulturalnej i towarzyskiej.

W przeprowadzonym badaniu ankietowym wzięły udział 144 osoby. Wśród nich mężczyźni stanowili 80,6% a kobiety 19,4%. Osoby biorące udział w badaniu były w wieku 35-60 lat.

Odsetki osób oceniających swoją sprawność jako lepszą w stosunku do okresu przed rehabilitacją zwiększyły się przede wszystkim w sferze dbałości o własne zdrowie (70,8) sposobie odpoczynku (58,4) i w sferze rodzinnej (30,6). Nie stwierdzono związku pomiędzy rodzajem przebytych i aktualnie leczonych chorób układu krążenia a poprawą dbałości o własne zdrowie, zmianą sposobu wypoczynku oraz zmianą sytuacji rodzinnej. Odbyta rehabilitacja wpłynęła najbardziej na obniżenie liczby osób palących papierosy (z 31,8% do 6,6%) oraz spożywających alkohol (z 49,6% do 26,6%). Pomimo odbytej rehabilitacji nie stwierdzono istotnych zmian w sferze życia kulturalnego oraz towarzyskiego.

Przeprowadzone badanie potwierdziło konieczność prowadzenia rehabilitacji leczniczej wśród osób leczonych z powodu chorób układu krążenia.

Referat

Powyższy tekst stanowi streszczenie referatu wygłoszonego w ramach I Kongresu Polskiego Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego, który odbył się w dniach 15/16 września 2003 w Łodzi.