V Ogólnopolska Konferencja, 23-24 listopada 2007 r.

I już V Ogólnopolska Konferencja PTOL poza nami.
Po pierwsze: zwracając uwagę na numerację należy stwierdzić iż konferencje PTOL stały się tradycją.
Po drugie: liczba uczestników ? ponad 160 ? świadczy niezbicie że jest to spotkanie naukowe o dużej wadze, bardzo potrzebne naszemu środowisku orzeczniczemu.
Po trzecie: o randze konferencji niech świadczą nazwiska referentów ? wybitnych osobistości świata nauki i praktyki z zakresu zabezpieczenia społecznego.

Każde z poprzednich spotkań, poza tematami dotyczącymi szeroko pojętego orzecznictwa lekarskiego, cechowało się omawianiem pewnych problemów charakterystycznych dla aktualnych zadań i wydarzeń w działalności Polskiego Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego.

Ostatnie, według mojej opinii, było także bardzo istotne ? zawierało mianowicie bardzo ważki dla środowiska orzeczniczego temat kształcenia z zakresu umiejętności z węższych dziedzin medycyny: orzecznictwa lekarskiego.

Referaty związane z tym tematem prezentowali: prof. dr hab. n. med. Jadwiga Słowińska-Srzednicka ? Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, prof. dr hab. n. med. Ludmiła Waszkiewicz ? AM we Wrocławiu, dr hab. n. med. Dionizy Bilski oraz dr n. med. Zofia Gronowska. Po ich wysłuchaniu nasunął się wniosek o potrzebie zmian w dotychczasowych systemach kształcenia lekarzy w tym zakresie, wynikających z ogromnych potrzeb szybkiego przeszkolenia ok. 5-6 tysięcy lekarzy profesjonalnie zajmujących się aktualnie orzekaniem dla potrzeb różnych instytucji (ZUS, KRUS, PFRON, Sądy Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, MON, MSWiA, komercyjne instytucje ubezpieczeniowe itp.) oraz tych, którzy zamierzają się specjalizować w tej dziedzinie.

Drugim ważnym tematem była klasyfikacja ICF.

To nowe narzędzie mogące ułatwić standaryzację orzecznictwa oraz nowe jakościowo podejście do zadań medycyny XXI wieku, które nie powinny ograniczać się do diagnozowania i leczenia choroby ale być poszerzone o zapewnienie przewlekle chorym poprawę ich jakości życia, poprzez wczesne (w początkowym okresie choroby) ustalanie możliwości i zakresu kompensacji niepełnosprawności. Ma to na celu jak najdłuższe pełnienie ról społecznych (w tym zawodowych) co z kolei ?wymusza?, inne niż dotychczasowe, spojrzenie na rolę ubezpieczeń społecznych. Nie wystarczy bowiem przyznanie osobie niepełnosprawnej tylko pewnej (zazwyczaj bardzo skromnej) kwoty mającej rekompensować utracone dochody ale przede wszystkim należy podjąć działania mające maksymalnie wydłużyć zdolność pełnienia roli zawodowej i osiągać z niej dochody zapewniające godne życie. Te działania to ustawiczna, kompleksowa rehabilitacja i wszelkie udogodnienia umożliwiające zarobkowanie m. in. przez odpowiednie szkolenia zawodowe oraz przystosowywanie stanowisk pracy do możliwości danej osoby. Rolą orzecznictwa lekarskiego w takim modelu ubezpieczeń społecznych byłoby nie tylko ocenianie stopnia niepełnosprawności ale i wskazanie tej zachowanej sprawności możliwej do wykorzystania w procesie przywracania takiej osobie wiary w swoje możliwości a przez to satysfakcji z dalszego uczestnictwa w życiu społecznym i zadowolenia ze swojego w nim udziału.

Ponadto w czasie konferencji omawiano zagadnienia związane z orzecznictwem lekarskim dla komercyjnych instytucji ubezpieczeniowych, problemy opiniowania lekarsko-sądowego, a także zasady orzekania lekarskiego w wybranych schorzeniach.

Konferencja miała miejsce w Bochni koło Krakowa w pobliżu najstarszej w Polsce kopalni soli ? miejscu o wyjątkowych walorach leczniczych i znaczeniu historycznym. Uczestnicy V Konferencji mieli nie tylko możliwość pogłębienia i uzupełnienia wiedzy z zakresu orzecznictwa lekarskiego ale także okazje poznania bardzo nowatorskiej metody rehabilitacji na bazie kopalni soli zwanej subterranoterapią. Była to wyjątkowa okazja ponieważ Kopalnia Soli w Bochni jest jedynym miejscem w Europie gdzie tego typu leczenie jest prowadzone.

Myślę, że dodatkowe atrakcje, które wypełniły okres pobytu w Bochni także dostarczyły miłych wrażeń uczestnikom. Mieliśmy okazję zobaczyć i usłyszeć recital Marty Bizoń pt. ?Neapol? oraz przypomnieć sobie klimat muzyczny lat 80-tych w czasie spotkania towarzyskiego.

Zdając sobie sprawę z braku możliwości uczestniczenia wszystkich zainteresowanych w Konferencji Redaktor Naczelny Naszego periodyku ?Orzecznictwo Lekarskie? wziął na siebie ogromny trud zebrania, opracowania i zamieszczenia w kolejnych wydaniach cennych wystąpień, które miały miejsce na Konferencji.

W ostatnim dniu spotkania zapadła także bardzo istotna decyzja ? następna VI Konferencja PTOL odbędzie się w czerwcu 2008 roku we Wrocławiu. Organizatorem będzie Katedra i Zakład Medycyny Społecznej Akademii Medycznej we Wrocławiu.

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Vice-Prezes PTOL
Robert Witek