Choroby polimetaboliczne w problematyce orzekania o niezdolności do pracy

K. Łukasik, G. Wesołowski

W pracy przedstawiono podstawowe metaboliczne czynniki choroby niedokrwiennej serca, a także najpowszechniej występujące choroby przemiany materii, wpływające na zdolność do pracy ubezpieczonych.

W szczegółowy sposób przeanalizowano wpływ zaawansowanej postaci cukrzycy, miażdżycy oraz niektórych innych schorzeń metabolicznych na orzekanie o niezdolności do pracy.

Analizą objęto ubezpieczonych orzekanych w latach 1999-2002 w aspekcie zaawansowania schorzeń polimetabolicznych, wykonywanej pracy oraz pierwszoplanowego znaczenia dla ustalonej opinii orzeczniczej.

W opracowaniu omówiono także środowiskowe i osobnicze czynniki ryzyka, powodujące cięższe postacie chorób metabolicznych, szczególnie ważne w pragmatyce orzeczniczej.

Przedstawiono możliwości profilaktyki i zmniejszenia stopnia występowania niekorzystnych powikłań, prowadzących nieuchronnie do wypłaty świadczeń rentowych.

Wnioski:

  • czynniki ryzyka z grupy zaburzeń metabolicznych wpływają bezpośrednio na wystąpienie w młodszym wieku choroby wieńcowej serca,
  • zaawansowane schorzenia metaboliczne stanowią jedną z zasadniczych przyczyn orzekania przedwczesnej niezdolności do pracy,
  • schorzenia tej etiologii są nadal poważnym problemem społecznym i orzeczniczym w wielu rozwiniętych gospodarczo krajach świata.

Podkreślenia wymaga duże znaczenie profilaktyki, rehabilitacji, starannej diagnostyki oraz wczesnego leczenia dla zmniejszenia poważnych powikłań w tych zespołach chorobowych.

Referat

Powyższy tekst stanowi streszczenie referatu wygłoszonego w ramach I Kongresu Polskiego Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego, który odbył się w dniach 15/16 września 2003 w Łodzi.