Choroby polimetaboliczne w problematyce orzekania o niezdolności do pracy

K. Łukasik, G. Wesołowski W pracy przedstawiono podstawowe metaboliczne czynniki choroby niedokrwiennej serca, a także najpowszechniej występujące choroby przemiany materii, wpływające na zdolność do pracy ubezpieczonych. W szczegółowy sposób przeanalizowano wpływ zaawansowanej postaci cukrzycy, miażdżycy oraz niektórych innych schorzeń metabolicznych na orzekanie o niezdolności do pracy. Analizą objęto ubezpieczonych orzekanych w latach 1999-2002 w aspekcie zaawansowania schorzeń polimetabolicznych, wykonywanej […]

Specyfika i metodyka badania orzeczniczego oraz czynniki wpływające na niezdolność do pracy w schorzeniach przewlekłych na podstawie cukrzycy

R. Witek Cukrzyca jest jednym z najczęstszych i mających największą dynamikę wzrostu liczby zachorowań schorzeń przewlekłych. Zarówno patofizjologia cukrzycy (typ l i typ 2) jak i czas zachorowania a także rodzaj leczenia jest modelowym przykładem umożliwiającym określenie czynników wpływających na powstanie niezdolności do pracy u osób cierpiących na przewlekłe choroby. Autor pracy wskazuje na przykładzie obu typów cukrzycy oraz jej powikłań […]

Nieinwazyjne badanie czynnościowe, wysiłkowe układu oddechowego

P. Abramek Celem pracy było przedstawienie i możliwości dokonywania wysiłkowej oceny układu oddechowego w sposób nieinwazyjny przez sześciominutowy marsz dystansowy (6-MWD). Badanie wysiłkowe, czynnościowe układu oddechowego metodą sześciominutowego marszu z pomiarem dystansu (który jest standaryzowany) polega na dokonaniu pomiarów bezpośrednio przed i po marszu: pulsoxymetrii, gazometrii, ciśnienia tętniczego oraz samooceny badanego na skali duszności wg Borga. Otrzymane wartości gazometryczne, […]

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – zasady orzekania i praktyka orzecznicza oraz proponowane kierunki zmian

W. Obrzut, R. Witek Autorzy przedstawiają podstawowe zagadnienia dotyczące orzekania lekarskiego związanego z ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków. Praca zawiera wyczerpujące definicje wraz z omówieniem podstawowych terminów związanych z orzekaniem procentu uszczerbku na zdrowiu w następstwie wypadku. Szczególny nacisk położono na omówienie nagłości zdarzenia i przyczyny zewnętrznej. Szeroko omówiono rolę lekarza w ubezpieczeniach NNW oraz najczęściej spotykane problemy w pracy orzeczniczej w tym […]

Analiza wyników przekwalifikowania zawodowego w praktyce orzeczniczej o/ZUS w Tarnowie w latach 2000-2002

W. Wyszkowski, R. Witek Od czasu wprowadzenia zmian w dystrybucji środków pieniężnych z FUS poprzez rozszerzenie wachlarza świadczeń, jednym z nich spełniającym kluczową rolę stało się przekwalifikowanie zawodowe. W związku z niekorzystnymi danymi demograficznymi bardzo ważnym kierunkiem w działalności ubezpieczyciela społecznego jest aktywizacja zawodowa osób, które w znacznym stopniu utraciły zdolność do wykonywania pracy zarobkowej zgodnej z dotychczasowymi kwalifikacjami. Zmiana kwalifikacji zawodowych […]

Znaczenie rehabilitacji w prewencji rentowej ZUS, prowadzonej w trybie ambulatoryjnym

G. Wesołowski, U. Chmielinska, E. Bylicka Koszty ekonomiczno-społeczne wywołane czasową i długotrwałą niezdolnością do pracy spowodowały w wielu krajach europejskich zainteresowanie działalnością profilaktyczno-rehabilitacyjną w prewencji rentowej. Regulacją ustawową z dnia 22.06.1995 r. o zmianie organizacji i finansowania ubezpieczeń społecznych nałożony został na ZUS obowiązek prowadzenia prewencji rentowej, szczególnie w okresie czasowej niezdolności do pracy. ZUS kieruje ubezpieczonych do współpracujących ośrodków rehabilitacyjnych specjalizujących […]

Ocena ambulatoryjnej rehabilitacji narządu ruchu przeprowadzonej w SPSK 4 w Lublinie

E. Warchoł-Sławińska, L. Wdowiak, M. Sacharuk Rehabilitacja lecznicza w leczeniu chorób układu ruchu zdobywa coraz większą popularność. Poszukiwanie niefarmakologicznych metod leczenia tych schorzeń jest bardzo istotne, ponieważ pozwala na ograniczenie stosowania leków mających często uboczne działania oraz wykorzystanie metod fizykoterapeutycznych w usprawnianiu funkcji układu ruchu. Celem pracy było dokonanie oceny wyników rehabilitacji leczniczej ubezpieczonych skierowanych w ramach prewencji […]

Aktywność zawodowa chorych po przebytym zawale mięśnia sercowego

Z. Okoń, K. Jastrzębska-Okoń, J. Zdrzałek Prezentowana praca ma na celu przedstawienie aktualnego stanu wiedzy na temat powrotu do pracy osób w wieku produkcyjnym, po przebytym zawale mięśnia sercowego, w krajach Europy Zachodniej. Postęp w leczeniu choroby wieńcowej w ostatnich kilkunastu latach oraz wdrożenie wielukierunkowej rehabilitacji pozawałowej, nie pozostają bez wpływu na szansę powrotu do czynnego życia zawodowego. Jak […]

Analiza osobniczych i społecznych uwarunkowań skuteczności programu rehabilitacji leczniczej wyrażonej powrotem zdolności do pracy zarobkowej

J. Zdrzałek Wzrost nakładów na wypłaty świadczeń z ubezpieczenia społecznego wynikające z niezdolności do pracy w latach 80-tych i 90-rych XX wieku spowodował organizację przez ZUS Programu Rehabilitacji Leczniczej w ramach prewencji rentowej. ZUS organizuje i finansuje 24-dniowe turnusy rehabilitacyjne, widząc w nich szansę na ograniczenie występowania niezdolności do pracy. W pracy poddano ocenie skuteczność programu rehabilitacji leczniczej wyrażoną powrotem do pacy zarobkowej, analizowano […]

Wpływ rehabilitacji leczniczej na zmianę stylu życia osób rehabilitowanych w uzdrowisku Nałęczów

E. Warchoł-Sławińska, M. Sacharuk Znaczny wzrost zachorowań na choroby układu krążenia spowodował konieczność zwrócenia szczególnej uwagi na rolę rehabilitacji leczniczej. W prewencji wtórnej prowadzonej przez specjalistyczne ośrodki kardiologiczne opracowane zostały specjalne programy rehabilitacji osób z chorobami układu krążenia. Prewencja wtórna obejmuje rehabilitację fizyczną, stałą kontrolę stanu zdrowia, zalecenia prowadzenia prozdrowotnego stylu życia oraz psychoterapię. Celem pracy […]