Próba ustalenia przyczyn kreowania przez biegłych sądowych odmiennych opinii o niezdolności do pracy ubezpieczonych odwołujących się od decyzji o/ZUS w Łodzi do Sądu Okręgowego

D. Bilski, P. Czarnecki Podjęto próbę ustalenia najczęstszych przyczyn kreowania przej biegłych sądowych zmieniających opinii o zdolności do pracy wnio skującego a więc takich, które uzasadniają zmianę decyzji ZUS. Analizowano 2541 kolejno wydanych opinii na przełomie lat 2002/2003 764 (31%) z nich dawało podstawy do zmiany decyzji ZUS. Stwier dzono znaczące różnice w odsetku opinii zmieniających zarówno po^ między biegłymi reprezentującymi […]

Opinie biegłych sądowych o niezdolności do pracy – analiza związków przyczynowych i struktury wyroków zmieniających, wydanych przez sąd okręgowy w sprawach z odwołania od decyzji o/ZUS w Tarnowie

B. Jaglarz, R. Witek, W. Wyszkowski W postępowaniu o świadczenia z ubezpieczenia społecznego sądj pracy i ubezpieczeń społecznych pierwszej lub drugiej instancji dokonują, na skutek odwołania zainteresowanych, kontroli spełnienia przez ubezpieczonych warunków uzyskania prawa do tych świadczeń posługując się m.in. dowodami w postaci opinii lekarzy biegłych sądowych. Lekarzem biegłym sądowym może być każda osoba uprawniona do wykonywania tego zawodu, […]

Rozbieżności w orzecznictwie lekarskim o niezdolności do pracy dla celów rentowych i określonych w kodeksie pracy

E. Wągrowska-Koski Orzecznictwo lekarskie należy do trudnych i odpowiedzialnych zadań. Celem jego jest ustalenie dla różnych potrzeb i w różnej formu wniosków wypływających ze stwierdzonego badaniem stanu zdrowia Dlatego przepisy prawne dotyczące tego orzecznictwa powinny być spójne aby uniemożliwić dowolną ich interpretację przez lekarz) orzekających i zainteresowanych. Niestety uregulowania prawne opublikowane w ostatnim okresie często budzą szereg zastrzeżeń środowiska lekarskiego, […]

Rodzaje i tryb orzecznictwa lekarskiego w zakresie medycyny pracy

J. Iżycki Autor omawia rodzaje i podstawy prawne orzecznictwa lekarskiego obowiązujące w zakresie medycyny pracy. Uwzględnia także tryb orzekania oraz określa zakres kompetencji formalnych i merytorycznych podmiotów orzekających szczebla podstawowego i wojewódzkiego. Ponadto zwraca uwagę na znajomość zasad oceny higienicznych warunków pracy konieczną lekarzowi dla prowadzenia przez niego prawidłowego postępowania orzeczniczego. Wymienia i określa także szereg innych uwarunkowań niezbędnych w działalności […]

Zasady orzekania o chorobach zawodowych skóry wywołanych czynnikami chemicznymi, fizycznymi i biologicznymi występującymi w środowisku pracy

B. Kręcisz, M. Kieć-Świerczyńska Choroby zawodowe skóry powstają na skutek niekorzystnego wpływu różnych czynników środowiskowych pochodzenia chemicznego, biologicznego i fizycznego. Zapalenie skóry z podrażnienia wywołują względne podrażniacze pochodzenia chemicznego. W większości wypadków powodują typowy wyprysk, zwykle po dłuższym, niekiedy kilkuletnim, stykaniu się z tymi związkami. Ogniska chorobowe najczęściej powstają w miejscu kontaktu z substancją chemiczną, są niezależne od charakteru związku chemicznego. […]

Zasady orzekania o chorobach zawodowych skóry wywołanych czynnikami uczulającymi

M. Kieć-Świerczyńska, B. Kręcisz Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry, inaczej wyprysk kontaktowy należy do najczęściej rozpoznawanych chorób zawodowych. Uczulenie kontaktowe powodują liczne proste związki chemiczne o masie cząsteczkowej poniżej 500 daltonów, wykrywane na podstawie dodatnich wyników testów naskórkowych (płatkowych – patch tests). Typowe umiejscowienie zmian skórnych to powierzchnie grzbietowe rąk, przedramiona po stronie zginaczy i prostowników, stopy, miejsca przylegania […]

Zasady orzecznictwa lekarskiego o chorobach zawodowych

E. Wągrowska-Koski Następstwem narażenia na szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy mogą być choroby zawodowe (CHZ). W pojęciu lekarskim CHZ są to zaburzenia stanu zdrowia związane przyczynowo z warunkami pracy, jednakże biorąc pod uwagę fakt, że ustawodawstwo większości krajów, w tym również w Polsce, przewiduje przyznawanie świadczeń pieniężnych osobom dotkniętym takimi chorobami. Uznanie choroby za zawodową uwarunkowane jest wymienieniem […]

Analiza przyczyn i przebiegu orzekania o czasowej niezdolności do pracy kobiet w ciąży na podstawie danych oddziałów ZUS w Tarnowie Łodzi i Warszawie

R. Witek, W. Wyszkowski, P. Czarnecki, A. Frindt-Zajączkowska, A. Wilmowska-Pietruszyńska Niekorzystna sytuacja demograficzna oraz duży poziom bezrobocia prowadzi do wzrostu liczby osób pobierających świadczenia przy jednoczesnym zmniejszeniu się liczby osób opłacających składki. Wymusza to racjonalizację wydatków z FUS, w tym wydatków na zasiłki chorobowe, które stanowią drugą po emeryturach i rentach pozycję wydatków. Warunkiem systemu zabezpieczenia społecznego jest […]

Choroby układu żylnego – stosowanie klasyfikacji CEAP w praktyce orzeczniczej

R. Mazurek, W. Niemiec-Gmerek Autorzy we wstępie omawiają znaczenie chorób układu żylnego i ich powikłań jako dużego problemu o znaczeniu społecznym, szczególnie w wymiarze ekonomicznym w postaci kosztów: leczenia, absencji chorobowej, wypłacanych zasiłków chorobowych oraz wypłacanych rent. Mimo dużego postępu w diagnostyce, znajomości przyczyn powstawania choroby żylnej kończyn dolnych i nowoczesnych metod leczenia odległe wyniki nie są zbyt optymistyczne. Szczególnie dotyczy […]

Następstwa przewlekłego zapalenia wątroby jako przyczyna orzekania o niezdolności do pracy dla celów przyznania świadczeń z ubezpieczenia społecznego

H. Krześniak Celem pracy była ocena stosowania zasad orzekania o niezdolności do pracy zawartych w art. 13 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 grudnia 1998 r. (Dz.U. z dnia 30 grudnia 1998 r.) u osób z przewlekłym zapaleniem wątroby (pzw). Analizie poddano 180 spraw, w których lekarz orzecznik jako podstawową jednostkę chorobową powodującą niezdolność do pracy wskazał pzw. Materiał […]