×

Członkostwo

Członkami zwyczajnymi Towarzystwa mogą być lekarze i lekarze dentyści posiadający tytuł specjalisty zainteresowani orzecznictwem lekarskim.

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać także osoba z wyższym wykształceniem, której specjalność lub zakres pracy zawodowej w ciągu, co najmniej 3 ostatnich lat przed wstąpieniem do Towarzystwa był ściśle związany z orzecznictwem lekarskim. W tym przypadku członka na pisemny wniosek kandydata przyjmuje do Towarzystwa Prezydium Zarządu, przy poparciu, co najmniej 3 członków zwyczajnych.

Warunkiem ubiegania się o członkowstwo jest złożenie Deklaracji Członka PTOL:

Deklaracje rozpatruje zarząd oddziału PTOL i zawiadamia pisemnie kandydata.

Przysługujące prawa i obowiązki określone zostały w Statucie PTOL.

Składka członkowska

Aktualna kwota składki członkowskiej wynosi 60,00 zł rocznie (30,00 zł rocznie dla emerytów).

Składkę członkowską należy wpłacać na konto:

Bank: PKO SA
IBAN: 68 1240 6292 1111 0000 5014 8084

 

POLSKIE TOWARZYSTWO ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO
skr. pocztowa nr 15
01-748 FUP Warszawa 86

adres e-mail:
kontakt@ptol.org.pl