Jaka jest idea orzecznictwa lekarskiego

Istotą orzecznictwa lekarskiego jest wypowiadanie się dla różnych celów i w różnej formie o, stwierdzonych w badaniach, odchyleniach w stanie zdrowia.

Orzeczenie lekarskie ma istotne znaczenie dlatego, że w wielu przypadkach może od niego zależeć los człowieka, jego zdrowie, warunki bytowe, a nawet wolność i honor. Każdy lekarz, wydając orzeczenie lekarskie, powinien zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności i z olbrzymiego kredytu zaufania, jakim obdarzyło go społeczeństwo. Żadne względy wynikające ze współczucia, powiązań zawodowych i towarzyskich nie mogą mieć wpływu na treść orzeczenia lekarskiego. Orzeczenie powinno być zgodne z aktualnym stanem wiedzy medycznej i przepisami prawa, a także z etyką i sumieniem wydającego je lekarza.

Orzeczenie lekarz powinien wydać na podstawie aktualnego badania chorego lub na podstawie odpowiedniej dokumentacji, zgodnie z własną wiedzą i sumieniem, nie oczekując za to żadnych osobistych korzyści. Każde świadectwo lekarskie lub inny wydany przez lekarza dokument powinny umożliwiać identyfikację osoby wystawiającej (wymagania te są zawarte w § 40 i 42 Kodeksu Etyki Lekarskiej). W toku postępowania diagnostycznego, leczniczego i orzeczniczego lekarz dowiaduje się o wielu szczegółach z życia pacjenta oraz poznaje takie odchylenia w stanie jego zdrowia, które często chory chce ukryć przed otoczeniem. Bardzo ważny w tej sytuacji jest moralny obowiązek zachowania tajemnicy lekarskiej.

Najważniejsze dziedziny, w których orzeczenia lekarskie są niezbędne to:

  • ubezpieczenia,
  • sprawy sądowe,
  • zabezpieczenie socjalne,
  • ustalenie zdolności do pracy z uwzględnieniem określonych zawodów.

Odpowiedzialność lekarza wydającego orzeczenia dla celów ubezpieczeniowych nie wymaga szerszego uzasadnienia, zważywszy, że od opinii lekarskich zależy z jednej strony ? niejednokrotnie los ubezpieczonego i jego rodziny, z drugiej ? prawidłowe dysponowanie funduszami ogółu ubezpieczonych.